گالری تصاویر

 • یادمان جشنواره هنرهای دستی، تجسمی، شعر و داستان کوتاه
 • یادمان فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی شیمی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مامایی
 • یادمان فارغ التحصیلی دانشجویان مدیریت و بازرگانی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان فیزیوتراپی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان شیمی-پتروشیمی
 • یادمان دانش آموختگی مهندسی شیمی، صنایع غذایی
 • تندیس بهترین نمایشنامه
 • یادمان فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی برق و مخابرات
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مهندسی صنایع پلیمر
 • یادمان فارغ التحصیلی هنرجویان انیمیشن
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی شیمی و نفت
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان گیاهپزشکی
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری دامپزشکی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان اتاق عمل

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13