گالری تصاویر

 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان سلولی-ملکولی 87 ،دانشگاه مازندران
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان فیزیک حالت جامد 87
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان ژنتیک 87
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی حسابداری 87
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان ریاضی 87
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مهندسی مکانیک 87
 • اولین کنفرانس علمی - کاربردی فناوریهای مخابراتی
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان ژنتیک 87-دانشگاه آزاد ارسنجان
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان ریاضی 85
 • 1st Annual Conference on Entrepreneurship, Management and Innovation
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی مکانیک - کشتی 87
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان معماری
 • همایش علمی جایگاه ماکت در روند طراحی معماری
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان الهیات (فقه و مبانی حقوق) 86
 • یادمان جشن دانش آموختگی دانشجویان پرستاری 86

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13