تندیس‌های دانشجویی، دانش‌آموزی

 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی نرم افزار 85
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان میکروبیولوژی 86
 • یادمان اولین همایش تبلور اندیشه های زیستی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان سلولی-ملکولی 87 ،دانشگاه مازندران
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان فیزیک حالت جامد 87
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان ژنتیک 87
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی حسابداری 87
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان ریاضی 87
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مهندسی مکانیک 87
 • اولین کنفرانس علمی - کاربردی فناوریهای مخابراتی
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان ژنتیک 87-دانشگاه آزاد ارسنجان
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان ریاضی 85
 • 1st Annual Conference on Entrepreneurship, Management and Innovation
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی مکانیک - کشتی 87
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان معماری

1  2  3  4  5  6  7