سایر تندیس‌ها

  • اولین جشنواره تقدیر از تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کنندگان استان فارس
  • دومین جشنواره واحدهای نمونه صنعتی

1  2